Powered By : CJWORLD.CO.TH
qrcode
เริ่มนับผู้เยี่ยมชม 13 พ.ย. 56
วันนี้ :
35 คน
เมื่อวาน :
48 คน
เดือนนี้ :
945 คน
เดือนที่แล้ว :
1,501 คน
ปีนี้ :
9,568 คน
ปีที่แล้ว :
7,891 คน
ทั้งหมด :
32,024 คน
Online: 2 user(s)
IP Address ของคุณคือ 3.233.242.204
20 กันยายน 2564
 
 
 
 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment: ITA)

 
ข้อมูลพื้นฐาน
o1. โครงสร้างหน่วยงาน
๐2. ข้อมูลผู้บริหาร
๐3. อำนาจหน้าที่
๐4. แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
      วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
๐5 ข้อมูลการติดต่อ
๐6 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
o7 ข่าวประชาสัมพันธ์
      ข่าวประชาสัมพันธ์
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
o8 Q&A
o9 Social network
การดำเนินงาน
o10 แผนดำเนินงานประจำปี
o11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
o12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 

 
(1)   2   3   4   5