Powered By : CJWORLD.CO.TH
qrcode
เริ่มนับผู้เยี่ยมชม 13 พ.ย. 56
วันนี้ :
34 คน
เมื่อวาน :
30 คน
เดือนนี้ :
907 คน
เดือนที่แล้ว :
1,512 คน
ปีนี้ :
11,042 คน
ปีที่แล้ว :
7,891 คน
ทั้งหมด :
33,498 คน
Online: 2 user(s)
IP Address ของคุณคือ 3.80.3.192
23 ตุลาคม 2564
 
 
 
 
   
 

วิสัยทัศน์

 

วิสัยทัศน์
ประชากรมีคุณภาพที่ดีมีรายได้ กระจายการมีส่วนร่วม
รวมประชุมให้เข้มแข็ง พัฒนาแหล่งเรียนรู้ สภาพแวดล้อมน่าอยู่น่าอาศัย

  พันธกิจ
    
 1. จัดให้มีการบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำ
 2. บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชากร เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน
 3. ส่งเสริมและมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
 4. การพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง
 5. การจัดการด้านการศึกษา
 6. การจัดการด้านสาธารณสุข
 7. ภารกิจตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

  • การคมนาคมทั้งทางบกและทางน้ำพอเพียง สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย
  • ประชาชนมีอาชีพ และรายได้เพียงพอ
  • ประชาชนมีความรู้และสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัย
  • พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ด้อยโอกาส
  • จัดการศึกษาพัฒนาคุณภาพของผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส
  • สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ