ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น เทศบาลตำบลชะเมา
   
 
   

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรรมการเพื่อช่วยเหลือในการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น นั้น

เทศบาลตำบลชะเมา ได้จัดทำร่างการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลชะเมาเสนอให้คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาแล้ว เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๖ โดยมีมติเห็นชอบ ให้มีการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลชะเมาตามลำดับ ดังนี้ คือ

๑. ลำดับที่ ๑  ให้ใช้รูปแบบที่ ๑

๒. ลำดับที่ ๒  ให้ใช้รูปแบบที่ ๒

๓. ลำดับที่ ๓  ให้ใช้รูปแบบที่ ๓

ดังนั้นเทศบาลตำบลชะเมา จึงขอความอนุเคราะห์ท่านได้ปิดประกาศพร้อมประชาสัมพันธ์การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลชะเมา ให้ประชาชนได้รับทราบและมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็น

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 20 กันยายน 2556