ประกาศสภาเทศบาลตำบลชะเมา
     
ประกาศสภาเทศบาลตำบลชะเมา นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลชะเมา
   
 
   

ตามที่นายอำเภอปากพนังประกาศ  เรื่อง  เปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลชะเมา  สมัยวิสามัญ  และกำหนดเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลชะเมา   สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 2/๒๕๕8  ตั้งแต่วันที่  14  กันยายน  2558  เป็นต้นไป  กำหนดไม่เกิน  ๑๕  วัน  นั้น 

                                               

ในการนี้ประธานสภาเทศบาลตำบลชะเมา  ขอเรียนว่ามีเรื่องเสนอเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕9  และเรื่องอื่น  จึงขอนัดประชุมสภาเทศบาลตำบลชะเมา  สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 2  ครั้งที่ 1/2558  ในวันพฤหัสบดี ที่ 17  เดือน กันยายน  พ.ศ.๒๕๕8        เวลา  ๑๐.๐๐  น.    ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลชะเมา
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 11 กันยายน 2558