ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ เรื่อง แผนปฏิบัติงานจัดเก็บภาษี ประจำปี 2556
   
 
   

          ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลชะเมา หน่วยงานส่วนการคลัง งานจัดเก็บรายได้
ได้จัดทำแผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี
2556 เพื่อใช้เป็นแผนในการปฏิบัติงานจัดเก็บภาษีประจำปีในเขตตำบลชะเมา

          จึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบโดยทั่วกัน

                    ประกาศ ณ วันที่ 28 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2555

                                              เอกชัย   คงปาน

                                           (นายเอกชัย   คงปาน)

                                    นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชะเมา

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 03 มกราคม. 2556