เทศบัญญัติเรื่องควบคุมการเลี้บงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2562
     
เทศบัญญัติเรื่องควบคุมการเลี้บงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2562 ประกาศจัดทำร่างเทศบัญญัติ เรื่อง ควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2562
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 10 มกราคม. 2562