ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
     
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศเทศบาลตำบลชะเมา เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 โครงการ
   
 
   

ด้วย  เทศบาลตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช  มีความประสงค์จะประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  จำนวน  2 โครงการ ดังนี้

 

โครงการก่อสร้างประปา พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง บ้านบางมะพร้าว ประเภทผิวดิน ขนาดใหญ่ หมู่ที่ 6 ตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ใช้แบบแปลนการประปานครหลวง ก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปามาตรฐานขนาดใหญ่ อัตราการผลิต 10,000 ลิตร/ซม. แบบรวมทุกระบบอยู่ในชุดเดียวกัน ขนาด Ø 15,000 มม. สูง 18 เมตร วัสดุเหล็กเหนียวหนา 6.0 มม. พร้อมติดป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบมาตรฐาน จำนวน 1  ป้าย   

- กำหนดระยะเวลาก่อสร้างแล้วเสร็จ 120 วัน นับถัดจากวันที่ทำสัญญาจ้าง

          - งบประมาณ 2,600,000.- บาท (-สองล้านหกแสนบาทถ้วน-) 

          -ราคากลาง 2,6000,000.-บาท (-สองล้านหกแสนบาทถ้วน-) 

- มีผลงานก่อสร้างงานจ้างประเภทเดียวกันในวงเงินไม่น้อยกว่า  1,300,000.- บาท

- หลักประกันซอง 130,000.- บาท

- ค่าเอกสารชุดละ 1,500.- บาท      

โครงการปรับปรุงถนนโดยถมดินลูกรังยกระดับถนนพร้อมทำการก่อสร้างถนน คสล. สาย นศ 6066 แยก ทถ.(กม. 6 300) วัดลาว – หนำหย่อม หมู่ที่ 6 ตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช กว้าง 7 เมตร สูงเฉลี่ย 0.40 เมตร ยาว 620 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,340 ตารางเมตร ปริมาณดินลูกรังถมจำนวนไม่น้อยกว่า 2,270 ลบ.ม. พร้อมเกรดเกลี่ยบดอัดแน่น และทำการก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 5 เมตร ยาว 620 เมตร หนา 0.50 เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่เทศบาลตำบลชะเมากำหนด พร้อมติดป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบมาตรฐาน จำนวน 1 ป้าย 

-กำหนดระยะเวลาก่อสร้างแล้วเสร็จ 60 วัน นับถัดจากวันที่ทำสัญญาจ้าง

-งบประมาณ 2,400,000.-บาท (-สองล้านสี่แสนบาทถ้วน-)

         - ราคากลาง 2,400,000.- บาท (-สองล้านสี่แสนบาทถ้วน-)    

- มีผลงานก่อสร้างงานจ้างประเภทเดียวกันในวงเงินไม่น้อยกว่า  1,200,000.-  บาท

- หลักประกันซอง 120,000.- บาท

- ค่าเอกสารชุดละ 1,500.- บาท      

 

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้

1. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

2. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

3. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

4. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่า  นั้น

5. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในวงเงินตามโครงการดังกล่าวข้างต้น และเป็นผลงานที่คู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่เทศบาลตำบลชะเมาเชื่อถือ

6. นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

7. นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement:e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

8. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร  เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

หมายเหตุ คุณสมบัติข้อ 6–8 ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคล เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ..2554 , แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) .. 2554  และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)  พ.ศ.2555

 

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวัน  และเวลา  ดังนี้

ในวันที่ 17 เดือน ตุลาคม พ.ศ.255๗ ระหว่างเวลา 09.00 – 10.00 น.

ให้ผู้ซื้อเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามโครงการดังกล่าวข้างต้น ไปดูสถานที่ก่อสร้างด้วยตนเองโดยให้พร้อมกัน  สำนักงานเทศบาลตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช และกำหนดรับฟังคำชี้แจงเพิ่มเติมในวันและเวลาเดียวกัน โดยให้ถือว่าได้ทราบสถานที่ก่อสร้างตลอดจนอุปสรรคและปัญหาต่าง ๆ ดีแล้ว เมื่อมีอุปสรรคและปัญหาในเวลาทำงานจะนำมาอ้างให้พ้นความรับผิดต่อเทศบาลตำบลชะเมาไม่ได้

          กำหนดยื่นซองประมูลในวันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557  ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ณ ศูนย์รวบรวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ (ที่ว่าการอำเภอปากพนัง อาคารหลังเก่า ชั้น 1) อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลได้ที่ กองคลัง เทศบาลตำบลชะเมา ระหว่างวันที่ 14 เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2557 ถึงวันที่  22 เดือน ตุลาคม พ.ศ.557  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-7535-4077 ในวันและเวลาราชการ สามารถดูรายละเอียดได้ที่ www. Chamao.go.th และเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง www.gprocurement.go.th (การมอบอำนาจซื้อเอกสารฯ ให้นำหนังสือมอบอำนาจถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมสำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจมาด้วย)

                  

                                         ประกาศ  ณ  วันที่ 14 เดือน  ตุลาคม   .ศ.  2557

                                                          (ลงชื่อ)   เอกชัย   คงปาน

 

            (นายเอกชัย  คงปาน)

                                                                       นายกเทศมนตรีตำบลชะเมา

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 14 ตุลาคม 2557