ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชะเมา เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗
   
 
   

          ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ให้นายอำเภอปากพนังพิจารณาอนุมัติ และบัดนี้นายอำเภอปากพนังได้พิจารณาอนุมัติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ตามหนังสืออำเภอปากพนัง ที่ นศ ๐๐๒๓/๑๙๕๔ ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖ และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชะเมา ได้ลงนามร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ แล้วนั้น

          ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลชะเมา จึงขอประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ฉบับดังกล่าวนี้ ต่อไป

          จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

                    ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๖

                                                      

                                                                       (ลงชื่อ)   เอกชัย  คงปาน
                                                                               (นายเอกชัย  คงปาน)
                                                                       นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชะเมา

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 29 สิงหาคม 2556