ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชะเมา เรื่อง ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชะเมา
   
 
   

     ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชะเมา ได้กำหนดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ ในวันอาทิตย์ ที่ ๑๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชะเมา

      ดังนั้น จึงขอเชิญประชาชนผู้ที่สนใจเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชะเมา ตามกำหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

       ประกาศ  ณ  วันที่ ๗  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๖

 

                                                            (ลงชื่อ)   เอกชัย   คงปาน
                                                                      (นายเอกชัย  คงปาน)
                                                            นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชะเมา

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 07 สิงหาคม 2556