ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙)
   
 
   

          ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา เพื่อเป็นการกำหนดการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต นั้น

          บัดนี้ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลชะเมา ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๑) ในสมัยประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลชะเมา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖ และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชะเมา ได้พิจารณาอนุมัติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

          ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลชะเมา จึงประกาศให้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๑) ขององค์การบริหารส่วนตำบลชะเมา ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

               ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๔  เดือน มิถุนายน  ๒๕๕๖

 

                                 ลงชื่อ  เอกชัย   คงปาน
                                      (นายเอกชัย   คงปาน)
                               นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชะเมา

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 17 มิถุนายน 2556