ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙)
   
 
   

          ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลชะเมา ได้พิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาสามปี เมื่อคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชะเมา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖ นั้น

          บัดนี้ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๑๗ จึงประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี องค์การบริหารส่วนตำบลชะเมา (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๙) มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

              ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๔  เดือน มิถุนายน  ๒๕๕๖

 

                                 ลงชื่อ  เอกชัย   คงปาน
                                      (นายเอกชัย   คงปาน)
                               นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชะเมา

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 17 มิถุนายน 2556