ประกาศสภาเทศบาลตำบลชะเมา
     
ประกาศสภาเทศบาลตำบลชะเมา ประกาศ เรื่อง กำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี ๒๕๕๖
   
 
   

          อาศัยอำนาจมาตรา ๕๓ วรรคแรก แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๔๖ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๑๑ (๓) กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี นั้น

          องค์การบริหารส่วนตำบลชะเมา ได้มีมติในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมัยสามัญ ประจำปี ๒๕๕๖ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ดังนี้

          กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี ๒๕๕๖ จำนวน ๓ สมัย
          ๑.  สมัยสามัญ  สมัยที่ ๒/๒๕๕๖ วันที่ ๑-๑๕ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๖
          ๒.  สมัยสามัญ  สมัยที่ ๓/๒๕๕๖ วันที่ ๑-๑๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๖
          ๓.  สมัยสามัญ  สมัยที่ ๔/๒๕๕๖ วันที่ ๑-๑๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๖

          จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

                    ประกาศ ณ วันที่ ๑๘  กุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕๕๖

 

                                                      ลงชื่อ    จรินทร์  สอิ้งทอง

                                                              (นายจรินทร์   สอิ้งทอง)
                                                  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชะเมา 

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 18 กุมภาพันธ์ 2556