ประกาศสภาเทศบาลตำบลชะเมา
     
ประกาศสภาเทศบาลตำบลชะเมา ประกาศ เรื่อง ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลชะเมา
   
 
   

          ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชะเมา ได้กำหนดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ ในวันอังคาร ที่ ๑๔ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชะเมา
          ดังนั้น จึงขอเชิญประชาชนผู้ที่สนใจเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชะเมา ตามกำหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

          ประกาศ  ณ  วันที  ๙  พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๕๖

                                           (ลงชื่อ)    จรินทร์   สอิ้งทอง
                                                    (นายจรินทร์   สอิ้งทอง)
                                           ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชะเมา

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 09 พฤษภาคม 2556