เทศบัญญัติการบริหารกิจการประปา พ.ศ.2560
     
เทศบัญญัติการบริหารกิจการประปา พ.ศ.2560 ประกาศใช้เทศบัญญัติการบริหารกิจการประปาเทศบาลตำบลชะเมา พ.ศ.2560
   
 
   
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 28 มิถุนายน 2560