ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมแสดงพลังการจัดตั้ง อบต.ชะเมา เป็นเทศบาลตำบล
   
 
   ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลชะเมามีนโยบายที่จะจัดตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลชะเมาเป็นเทศบาลตำบลชะเมา จากเดิมที่ตำบลชะเมาเป็นสภาตำบล ต่อมาได้ยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ตั้งแต่วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๐ ปัจจุบันรวม ๑๖ ปีแล้ว ทำให้สภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของตำบลเจริญก้าวหน้าเปลี่ยนแปลงไปมาก จะเห็นได้ว่ามีอาคาร ร้านค้า โรงงานอุตสาหกรรม (เช่น โรงสีข้าว ลานเทปาล์ม) ถนนหนทาง รวมทั้งการตั้งเป็นชุมชนมากขึ้น ทำให้การบริหารจัดการในรูปแบบขององค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ไม่สามารถตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาของประชาชนได้อย่างทั่วถึง ครอบคลุม รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ จึงได้มีแนวนโยบายที่จะจัดตั้งเป็นเทศบาลตำบล
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 18 เมษายน 2556