ประกาศรับโอน (ย้าย)
     
ประกาศรับโอน (ย้าย) รับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนถิ่นอื่นเพื่อแต่งัต้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง
   
 
   เทศบาลตำบลชะเมา มีความประสงค์จะรับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2558-2560) จำนวน 3 ตำแหน่ง (รายเอียดตามเอกสารแนบ)
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 08 กุมภาพันธ์ 2559