ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557 - 2559
   
 
   

            ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลชะเมา ดำเนินการจัดทำ / ทบทวนแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559) เพื่อให้ถูกต้อง ชัดเจน และสอดคล้องกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ เพื่อจะได้ข้อมูลที่มาจากการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านอย่างแท้จริง

            ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลชะเมา จึงขอให้ท่านประสานกับผู้แทนภาคประชาชน / เอกชน ในหมู่บ้านของท่าน จัดเวทีประชาคมหมู่บ้านเพื่อเข้าร่วมประชุมในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี รวบรวมแผนงานโครงการ / กิจกรรมที่ต้องการภายในหมู่บ้านเพื่อบรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557 - 2559 และแผนชุมชนประจำปีงบประมาณ 2556 และทางองค์การบริหารส่วนตำบลชะเมาได้บริการเคลื่อนที่จัดเก็บภาษีบำรุงท้องถทีประจำปีงบประมาณ 2556 ให้กับประชาชนในพื้นที่ตามวันและเวลา ดังนี้

27 ก.พ. 2556 หมู่ที่ 1 ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป

28 ก.พ. 2556 หมู่ที่ 2 ณ ฉางข้าว หมู่ที่ 2 เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป

4 มี.ค. 2556 หมู่ที่ 4 ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป

5 มี.ค. 2556 หมู่ที่ 5 ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป

6 มี.ค. 2556 หมู่ที่ 6 ณ ที่ทำการกำนัน ต.ชะเมา เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป

7 มี.ค. 2556 หมู่ที่ 7 ณ รพ.สต.บ้านบางมูลนาก เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป

8 มี.ค. 2556 หมู่ที่ 3 ณ บ้านนายวิโรจน์  สุขเกื้อ เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 21 กุมภาพันธ์ 2556