ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
     
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศสอบราคาจ้างจำนวน 3 โครงการ
   
 
   

                                ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชะเมา

เรื่อง  ประกาศสอบราคาจ้าง  จำนวน  โครงการ  

----------------------------------------------

  ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลชะเมา มีความประสงค์จะดำเนินการสอบราคาจ้างเหมา โครงการในพื้นที่ตำบลชะเมา  อำเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  จำนวน   โครงการ ดังนี้

 

โครงการที่  โครงการวางท่อ คสล.ผ่านเหมืองส่งน้ำพระราชดำริ หมู่ที่ ๖ ตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  โดยทำการวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  ๑.๕๐ โดยทำการวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑.๕๐×๑.๐๐ เมตร (มอก.ชั้น ๓) จำนวน ๑  ชุด ใช้ท่อจำนวน  ๑๐ ท่อน (ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลชะเมากำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ณ สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๖ ตำบลชะเมา  ราคากลางเป็นเงิน  ๑๘๐,๐๐๐.-บาท (-หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน-)

 

โครงการที่ โครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านนายนิยม – สามแยกเกาะปอ  หมู่ที่   ตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  โดยใช้เครื่องจักรเกรดปรับผิวทางเดิม  แล้วใช้วัสดุหินผ่านตะแกรงจำนวนไม่น้อยกว่า  ๓๕๐ ลบ.ม. ทำผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๒,๓๕๐ เมตร ถมหลุมบ่อพร้อมเกลี่ยเรียบ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน  ป้าย ณ สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่    ตำบลชะเมา ราคากลางเป็นเงิน  ๒๔๐,๐๐๐.- บาท (-สองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน-)

 

โครงการที่ ๓ โครงการยกระดับถนนสายคลองแผ้ว – เกาะโพธิ์ หมู่ที่ ๒ ตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช  จำนวน ๒ ตอน (ช่วงตอนที่ ๑) ทำถนนขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร  ยาว  ๑๕๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร และใช้หินคลุกถมทำผิวจราจรให้ได้ความกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร (ช่วงตอนที่ ๒) ทำถนนขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย  ๐.๔๐ เมตร และใช้หินคลุกถมทำผิวจราจรให้ได้ความกว้าง ๓.๐๐  เมตร  ยาว ๕๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐  เมตร โดยใช้ดินลูกรังจำนวนไม่น้อยกว่า ๑,๒๗๐ ลบ.ม.  ถมยกระดับถนนและใช้วัสดุหินคลุกจำนวนไม่น้อยกว่า ๑๙๕  ลบ.ม. ทำผิวจราจรถนน ใช้เครื่องจักรกลเกลี่ยบดอัดถนน  (ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลชะเมากำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  จำนวน  ป้าย ณ สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่  ๒ ตำบลชะเมา ราคากลางเป็นเงิน ๕๐๕,๐๐๐.-บาท (-ห้าแสนห้าพันบาทถ้วน-)

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  ๙๒๕,๐๐๐.- บาท (-เก้าแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน-) 

 

เงื่อนไขในการเสนอราคา

๑. ผู้เสนอราคาจะเสนอราคาบางโครงการก็ได้

๒.การพิจารณาผลจะใช้ราคาเป็นรายโครงการ

๓.การเสนอราคาให้แยกเป็นรายโครงการ

 

๑. ผู้มีสิทธิ เสนอราคา จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

                   .๑ เป็นบุคคลธรรมดา หรือ นิติบุคคล ที่มีอาชีพรับจ้างทำงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว

     .๒ ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการ

บริหารราชการส่วนท้องถิ่น ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา

                   ๑.๓ มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน สำหรับโครงการที่ ๑ ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๙๐,๐๐๐.-บาท โครงการที่ ๒ มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ไม่น้อยกว่า ๑๒๐,๐๐๐.- บาท โครงการที่ ๓ ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๒๕๒,๕๐๐.- บาท

๑.๔ การมอบอำนาจ ในกรณีที่มอบอำนาจของห้างหุ้นส่วน (นิติบุคคล) ผู้รับมอบอำนาจจะต้อง

เป็นหุ้นส่วน  การมอบอำนาจในนามบริษัท  ผู้รับมอบอำนาจจะต้องเป็นหุ้นส่วนของบริษัท กรรมการ  หรือเป็นพนักงานของบริษัท โดยมีหลักฐานการเป็นหุ้นส่วนบริษัท  กรรมการ หรือเป็นพนักงานของบริษัท  มาแสดง  กรณีบุคคลธรรมดาไม่รับพิจารณาการมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการทุกกรณี หนังสือมอบอำนาจต้องปิดอากรแสตมป์ให้ครบถ้วนตามกฎหมาย และระบุรายการที่มอบอำนาจอย่างละเอียดครบถ้วนชัดเจนในใบมอบอำนาจ พร้อมหลักฐานตามข้อ ๒ ด้วย

 

. หลักฐานการเสนอราคา

                                ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานแนบมาพร้อมกับซองสอบราคา ดังนี้

                   ๒.๑ สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทของปีปัจจุบัน (กรณีนิติบุคคล) หรือสำเนาทะเบียนพาณิชย์ (กรณีบุคคลธรรมดา) และสำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

๒.๒ หนังสือมอบอำนาจตามข้อ ๑.๔ พร้อมหลักฐานสำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับมอบ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

                   ๒.๓ สำเนาใบเสร็จรับเงินค่าซื้อแบบแปลน หรือเอกสารสอบราคา พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

                   ๒.๔ สำเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้าง พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

                   ๒.๕ บัญชีรายการก่อสร้าง หรือใบแจ้งปริมาณงาน ซึ่งจะต้องแสดงรายการวัสดุ อุปกรณ์ ค่าแรงงาน ภาษีประเภทต่าง ๆ รวมทั้งกำไรไว้ด้วย

๒.๖ บัญชีรายการเอกสารทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองสอบราคา 

. การยื่นซองเสนอราคา

๓.๑  ผู้เสนอราคาต้องยื่นซองเสนอราคาที่ผนึกเรียบร้อยถึงประธานคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาโดยระบุที่หน้าซองว่า  “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาจ้างเลขที่   / ๒๕๕๖   

โครงการที่ ๑ โครงการวางท่อ คสล. ผ่านเหมืองส่งน้ำพระราชดำริ  หมู่ที่ ๖  ตำบลชะเมา  อำเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  โครงการที่  โครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านนายนิยม - สามแยกเกาะปอ  หมูที่ ๗  ตำบลชะเมา  อำเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  โครงการที่    โครงการยกระดับถนนสายคลองแผ้ว – เกาะโพธิ์  หมู่ที่ ๒ตำบลชะเมา  อำเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  (ตามเอกสารสอบราคา)   

กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่ วันที่    กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖ ถึง  ๒๑  กุมภาพันธ์  ๒๕๕  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

-  ยื่นซองสอบราคา ณ องค์การบริหารส่วนตำบลชะเมา  ตั้งแต่วันที่     กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖ ถึง วันที่  ๒๑  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖  ในวันและเวลาราชการ 

-  ยื่นซอง  ในวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖  เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ (ที่ว่าการอำเภอปากพนังหลังเก่า)    

-  กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่  ๒๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖  ตั้งแต่เวลา  ๑๑.๐๐ น. เป็นต้นไป 

ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ  (ที่ว่าการอำเภอปากพนังหลังเก่า)    

๔ กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง

                กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง  ในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖ โดยพร้อมกันที่ องค์การบริหารส่วนตำบลชะเมา  เวลา ๑๐.๓๐ น. เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้นำดูสถานที่พร้อมกัน และรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม เวลา ๑๑.๐๐ น.   สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลชะเมา  ผู้ที่มาแสดงตนและลงชื่อดูสถานที่หลัง เวลา ๑๐.๓๐ น. ถือว่าสละสิทธิ์การดูสถานที่

 

หมายเหตุ   ผู้ที่ไม่ดูสถานที่ถือว่ารู้สถานที่ก่อสร้างดีอยู่แล้วและจะมาเรียกร้องสิทธิใด ๆ กับองค์การบริหารส่วนตำบลชะเมา  ภายหลังไม่ได้

         

                ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อ  เอกสารสอบราคา โครงการที่ ๑, ๒ และ ๓  ในราคาชุดละ  ๑,๐๐๐.- บาท  ได้ที่  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลชะเมา  ระหว่างวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๖  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  ๐๗๕- ๓๕๔๐๗๗   ในวันและเวลาราชการ

 

 

    ประกาศ  ณ วันที่ ๗ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๖

 

 

 

         (นายเอกชัย   คงปาน)

        นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชะเมา

 

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 07 กุมภาพันธ์ 2556